Symfonia Handel 2021

Kartoteka Płatności - płatności elektroniczne

W kartotece Płatności (nowy widok) dodano oznaczenie dla dokumentów płatności elektronicznych. Dokumenty takie oznaczone będą w kolumnie e‑płatność ikoną:

 • - zwykły e-przelew.
 • - e-przelew z mechanizmem podzielonej płatności (MPP).
 • – operacja bankowa zaimportowana z RDF.
 • – operacja bankowa z mechanizmem podzielonej płatności (MPP) zaimportowana z RDF.

Contact Manager - import kontaktów

Rozbudowano możliwości importu i eksportu danych z kartoteki kontaktów Contact Manager. Dodano eksport w formacie xls oraz możliwość importu danych z formatów xls i csv.

 • Import kontaktów nie przenosi powiązania kontaktu z kontrahentem.

 • Dane adresowe eksportowane i importowane są jako jedna wartość.
 • Symfonia Connect

  Rozbudowano współpracę z modułem finansowo-księgowym o wymianę dokumentów za pomocą Symfonia Connect, serwisu internetowego wspierającego wymianę danych miedzy aplikacjami Symfonia pracującymi w oddzielnych sieciach. Wymiana danych Symfonia Connect odbywa się za pomocą serwisu Między Firmami.

  Funkcjonalność Symfonia Connect jest dodatkowo płatna. Użytkownicy, którzy chcieliby z niej skorzystać proszeni są o kontakt z działem sprzedaży firmy Symfonia sp. z o.o.

  W ustawieniach programu Współpraca z modułami dodano grupę Symfonia Connect umożliwiającą konfigurację połączenia z serwisem miedzyfirmami.pl pośredniczącym w wymianie danych.

  Użytkownicy prowadzący wymianę dokumentów za pośrednictwem Symfonia Connect powinni mieć nadane nowe prawo Eksport dokumentów do Symfonia Connect.

  Polecenie eksportu dokumentów dla Symfonia Connect dostępne jest z kartotek dokumentów Sprzedaż, Magazyn, Zakup pod przyciskiem Operacje > Eksport danych do Symfonia Connect.
  Eksport dla dokumentów płatności dostępny jest z okna zestawienia Raport płatności (kartoteka Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności) pod przyciskiem Operacje > Eksport danych do Symfonia Connect. Status wysłanych dokumentów w kartotekach będzie oznaczony w kolumnie Status FK ikonami:

  Paragony zbiorcze

  Dodano możliwość wykonania eksportu paragonów dla programu finansowo księgowego w formie dokumentu zbiorczego.

  W oknach ustawień dla eksportu dokumentów sprzedaży (polecenie Eksport > Eksport danych) oraz integracji dokumentów sprzedaży (polecenie Operacje > Integracja z FK) dodano parametry:

  • Eksportuj paragon jako dokument zbiorczy – powoduje, że dla paragonów tworzony będzie dokument zbiorczy oznaczony atrybutem RO dla JPK_V7.
  • Twórz dekrety zbiorcze – tworzone dla paragonów dokumenty zbiorcze będą sumowały zapisy w jeden dekret.
  Operacja eksportu paragonów jako dokument zbiorczy pomija paragony, wystawione na kontrahenta kartotekowego.
 • Operacja możliwa jest tylko, gdy współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest z wykorzystaniem Obiektu integracji lub za pośrednictwem plików (format 3.0).

  Obecnie w przypadku pracy w trybie wspólnej bazy, przygotowanie i przekazanie dokumentu zbiorczego za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów nie jest możliwe. W takiej sytuacji, aby utworzyć i przesłać do FK dokument zbiorczy, można wykorzystać eksport do pliku (format 3.0).
 • Anulowane paragony

  Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020, do których wystawiono fakturę będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.

  Dla anulowanych paragonów możliwa będzie zmiana schematu księgowania oraz podgląd dekretacji.

  Wymiana danych - wspólna baza

  Repozytorium dokumentów w tej wersji nie obsługuje przekazywania dokumentów zbiorczych. Jeśli współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest w ramach wspólnej bazy i dokumenty przekazywane są za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów wtedy, aby wprowadzić paragony do systemu księgowego należy to zrobić ręcznie, lub skorzystać z eksportu/importu danych do pliku w formacie 3.0.

  Dokumenty zakupu - atrybuty GTU

  Dokumenty zakupowe nie będą rejestrowały informacji o grupie towarowej (GTU) dla JPK_V7.

  Deklaracja JPK_V7 nie wymaga rejestracji tych informacji.

  Wydruki - Atrybuty JPK_V7

  Dodano możliwość wykazania atrybutów JPK_V7 dokumentów na wydrukach:

  • Kontrola faktur sprzedaży,
  • Kontrola faktur zakupu.
  Do ustawień wydruku dodano parametr Atrybuty JPK_V7 (nie dotyczy atrybutów grup towarowych).

  Lista wykresów – Sprzedaż

  Do grupy wykresów sprzedaży dodano wykres Sprzedaż w czasie (12 miesięcy) - zaliczki.

  eBOK

  Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.

  Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, gdzie po zalogowaniu można:

  • sprawdzić informacje o zakupionej usłudze,
  • sprawdzić numery seryjne zakupionego programu,
  • pobrać fakturę elektroniczną,
  • sprawdzić indywidualny numer do identyfikacji telefonicznej, który należy podać dzwoniąc do Wsparcia Technicznego Symfonia,
  • tworzyć nowe i edytować istniejące zgłoszenia dla Wsparcia Technicznego Symfonia, jak również śledzić postęp prac nad zgłoszeniem i przeglądać historię zgłoszeń.
  Aby założyć konto na platformie Symfonia eBOK, należy pobrać, wypełnić i zeskanować formularz rejestracyjny i odesłać go na adres bok@sage.com.pl.
  Dostępna jest także wersja edytowalna, którą można pobrać, wypełnić w edytorze tekstu oraz podpisać elektronicznie (akceptowalny jest jedynie podpis kwalifikowany), a następnie odesłać na adres bok@sage.com.pl.

  Inne zmiany

  • Naprawiono operację zbiorczego ustawiania wymiarów analitycznych, dla wartości bez danych.
  • Naprawiono czyszczenie przypisania dokumentu do aktualnego Rodzaju przy zmianie przypisania.
  • Jeśli kontrahent nie ma numeru NIP/działalności, w deklaracji intrastat wywóz w polu IdKontrahenta wypełniana będzie wartość NATURAL PERSON.
  • Umożliwiono wykonanie zestawienia Sprzedaż kontrahentom za okres z uwzględnieniem kontrahentów ze sprzedażą zerową.
  • Zmieniono stosowaną w zgłoszeniach INTRASTAT regułę DAT na DPU (zgodnie z Incoterms 2020).
  • W nowym widoku kartoteki towarów naprawiono wyszukiwanie po kodzie towaru jeśli jest dłuższy niż 97 znaków.
  • Adres e-mail oraz Telefon1 kontrahenta będą aktualizowane przy synchronizacji z GUS tylko jeśli nie zostały wypełnione.
  • Na wydruku dokumentu korekty WDT w stopce VAT naprawiono wykazywanie kwoty netto i brutto.
  • Rozwiązano problem komunikatu błędu "The multi-part identifier"vKh.guid" could not be bound" podczas generowanie zestawień.
  • Rozwiązano problem braku uprawnień przy operacji wystawiania zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem obiektu BZlecenie.
  • Naprawiono uruchamianie programu z wiersza poleceń z wykonaniem raportu.
  • Naprawiono wykazywanie wartości przed i po korekcie na wydruku Przychód wewnętrzny - korekta.
  • Naprawiono wykazywanie w kartotece faktycznego statusu rozliczenia dokumentu po jego edycji.
  • Naprawiono raport diagnostyczny ZZ: diagnostyka bazy związków.
  • Naprawiono uwzględnianie atrybutów JPK_V7 przy kopiowaniu dokumentu sprzedaży do schowka i do bufora.
  • Rozwiązano problem aktualizacji nazwy i opisu zlecenia produkcyjnego na wartości domyślne podczas ich edycji.
  • Naprawiono pobieranie wartości dla pola CN na wydrukach ofert.
  • Naprawiono przenoszenie parametrów MPP dobrowolny przy współpracy z programem Finanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji.
  • Rozwiązano problem błędu wykonania raportu CN: diagnostyka bazy cen.
  • Naprawiono filtr statusu realizacji zamówień obcych w nowym widoku kartoteki.
  • Naprawiono generowanie raportu Historia towaru - dokumenty.
  • Rozwiązano problem przypadków błędnego przeliczana ilości przy korekcie dokumentu przychodowego ze wskazaniem dostawy.
  • Rozwiązano problem naliczania VAT na fakturze do zamówienia występujący, gdy domyślny sposób generowania dokumentów ustawiono na "pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie".
  • Naprawiono wizualne wykazywanie w kartotece rozliczenia faktury zakupu w przypadku towarów nie kartotekowych.
  • Naprawiono wypełnianie pola P_12 w pliku JPK_FA, dla faktury sprzedaży w walucie.
  • Naprawiono usuwanie rezerwacji tworzonej na potrzeby wprowadzanego dokumentu (nowy widok) w przypadku, gdy dokument został zamknięty bez zapisywania.
  • Naprawiono możliwość zbiorczego usunięcia wartości słownikowych z pól własnych dodanych do dokumentów.
  • Naprawiono egzekwowanie ustawienia daty wejścia do rejestru jako daty sprzedaży dla typu dokumentu.
  • Rozwiązano problem z braku aktualizacji cennika przy zapisie zmienionego zamówienia obcego.
  • Naprawiono uzupełnianie (określonego w typie dokumentu) rejestru należnego na wystawianym do PZ dokumencie DIM.
  • Naprawiono zapisywanie zmian w rezerwacji ze wskazaniem dostaw w edytowanym dokumencie ZMO.
  • Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu diagnostyki TW: diagnostyka bazy towarów.
  • Usunięto błąd występujący przy operacji Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia.
  • Rozwiązano problem błędu występującego przy wystawianiu faktury do paragonu.
  • Naprawiono aktualizację statusu rozliczenia dokumentów wystawianych przez program Zarządzanie Produkcją.
  • Wprowadzono poprawki eliminujące występowanie błędu HRESULT, podczas pracy na nowych kartotekach.

  Na skróty:
  © 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A