Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej ADO jest: firma Soft-DC KOMPUTERY s.c. Waldemar Guziałek i Zbigniew Grzesiak, ul. Przemysłowa 1A, 63-600 Kępno, NIP 6191880468.
  Z ADO można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Przemysłowa 1A, 63-600 Kępno lub email: biuro@soft-dc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy lub zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b. RODO przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.
  • kontaktów biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f. RODO przez okres uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
  • newslettera na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. RODO przez okres - do rezygnacji (cofnięcia zgody)
  • odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. RODO - przez okres do rezygnacji (cofnięcia zgody)
  • przesłania informacji o aktualnych wersjach programów użytkowanych przez Panią/ Pana, oraz zmianach prawnych mających wpływ na funkcjonalność programów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. RODO - przez okres do rezygnacji (cofnięcia zgody)
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz upoważnieni odbiorcy na mocy przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art 20) , prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. I w tym celu, należy wysłać maila na adres: sprzeciw_RODO@soft-dc.pl
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) będzie skutkować brakiem możliwości realizacji umowy, zamówienia lub otrzymania informacji.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Administrator Danych osobowych

  * Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem

  1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A