Wydanie Symfonia/Symfonia ERP 2023

Z przyjemnością informujemy że nowa wersja 2023 jest już dostępna.

Finanse i Księgowość Symfonia (F50) i Symfonia ERP (FKF)

Główne zmiany w wersji 2023

 • Nowe okno deklaracji

 • Przygotowano nową odsłonę okna „Deklaracje”, które przyspiesza pracę użytkownika z deklaracjami
  i zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji m.in. kwota podatku do zapłaty, zwrotu,
  statusy deklaracji. Nowa technologia wykonania umożliwia użytkownikom definiowanie własnych widoków, dostosować układ kolumn, wyszukiwać czy filtrować według wielu parametrów jednocześnie. Dodatkowo operacje na deklaracjach zapisywane są w systemie i prezentowane w oknie Historia zmian, która rejestruje operacje wykonywane przez użytkowników.

 • Zaliczka na podatek (CIT)

 • Zaimplementowano niezmiernie istotną funkcjonalność, której zadaniem będzie wsparcie Użytkowników w ustalaniu miesięcznej, bądź kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy. Zmiana w tym zakresie może znacząco wpłynąć na efektywność pracy w programie poprzez usprawnienie powtarzalnych czynności związanych z wyliczaniem zaliczek na podatek dochodowy.

  Po uprzednim ustawieniu parametrów, prezentowane są poszczególne elementy wyliczania zaliczki przedstawione w postaci tabelarycznej. Okno zaliczki zostało zaprojektowane tak, aby prezentowało dane w podobnej formie jak w deklaracji CIT-8 czy podatku VAT. Okno jest intuicyjne, a dodatkowo program podczas wprowadzania danych monitoruje ich poprawność, weryfikuje i komunikuje ewentualne błędy. Istnieje możliwość wprowadzenia opisów do pozycji E.Korekta o inne odliczenia, aby ułatwić identyfikowanie przyczyn wyjątków podatkowych. W danym okresie możliwe jest utworzenie tylko jednego rozliczenia zaliczki CIT.

  Wiele danych wprowadzanych jest w sposób automatyczny. Użytkownik w każdej sekcji może sprawdzić skąd konkretne dane zostały pobrane, co niewątpliwie powinno przełożyć się na łatwość w uzgodnieniu poszczególnych kwot.

  Ostatnią sekcją w oknie wyliczania zaliczki, jest zestawienie zaliczek dla miesięcy, w którym mamy przedstawione wyliczone oraz zapłacone kwoty za dany miesiąc. Dzięki temu zestawieniu możliwe jest kontrolowanie na bieżąco ewentualnych niedopłat, bądź nadpłat.

  Przygotowane rozliczenie zaliczki jest automatycznie wykazywane na deklaracji CIT.

  Ze względu na wyliczanie zaliczek narastająco w ciągu roku, rekomendujemy rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności wyliczania zaliczek CIT od stycznia 2023, bądź od nowego roku obrotowego
  (jeśli jest inny niż rok kalendarzowy).


 • Obsługa załączników CIT-KW i CIT-D

 • Załącznik CIT-KW to spore ułatwienie dla Użytkowników, którzy zdecydują się na zmianę opodatkowania
  i skorzystają z nowej formy podatku jaką jest estoński CIT. Formularz ten służy do rozliczenia przychodów i kosztów, a także do ustalenia dochodu z przekształcenia.

  Załącznik CIT-D mogą wypełnić podatnicy przekazujący pieniądze na działalność charytatywną,
  aby zmniejszyć podstawę opodatkowania o przekazane darowizny.

 • Dodatkowy raport dla obrotów kont aktywnych

 • W odpowiedzi na postulaty klientów dodano nowy raport w formacie Zestawienia Obrotów i Sald. Umożliwia on analizę obrotów i sald z perspektywy miesiąca dla którego raport jest generowany,
  z dołączeniem obrotów narastająco i bilansu otwarcia (na życzenie użytkownika).
  Wydruk jest przygotowany w standardzie Zestawienia Obrotów i Sald i zgodnie z tym standardem posiada kolumny: BO (Wn-Ma), Obroty miesiąca (Wn-Ma), Obroty narastająco (Wn-Ma) i Salda (Wn-Ma), a więc Użytkownik może zobaczyć wszystkie wartości w podziale na poszczególne grupy obrotów i sald zgodnie z parametrami jakie wybrał. Jeśli na oknie Obroty kont aktywnych nie zostaną zaznaczone opcje "Narastająco" lub "Z bilansem otwarcia", kolumny odpowiadające im w raporcie zostaną wydrukowane jako puste.

Handel Symfonia (H50) i Symfonia ERP (HMF)

Główne zmiany w wersji 2023 dostępne w obu programach

 • Rentowność dla ofert

 • Dla użytkowników korzystających z modułu Contact Manager przygotowano funkcjonalność pozwalającą zaprezentować rentowność dla ofert, zarówno w ujęciu kosztu zakupu, jak i ceny bazowej.

 • Eksport specjalny towarów i kontrahentów w formacie XLS oraz import

 • Funkcjonalność umożliwia eksport danych do pliku Excel. Tak wyeksportowany plik można edytować, a następnie zaimportować z powrotem do systemu naniesione zmiany np. przekalkulowane ceny towarów.

 • Kartoteka cenników i mechanizm kopiowania

 • Nowa kartoteka dla okna cenników umożliwiająca tworzenie predefiniowanych widoków czy filtrów. W łatwy i szybki sposób utworzymy kopię wybranego cennika.

 • Zmodyfikowano wybór magazynów na zestawieniach: "Magazyn za okres",
  „Obroty magazynowe towarów za okres” oraz „Stany magazynowe towarów za okres"

 • Na wybranych zestawieniach zmodyfikowano sposób wyboru magazynu. Dodano okno, w którym użytkownik decyduje, jakie magazyny będą brane pod uwagę podczas tworzenia zestawień.

 • Ustawienia wymiarów analitycznych

 • Umożliwiono ustalenie Widoczności i wymagalności wymiarów per typ dokumentu.

 • Nowy widok okna dla zamówień obcych

 • Dodano nowy widok dla dokumentów zamówień: złotowych oraz walutowych.

 • Stan realizacji na nowym oknie zamówienia obcego

 • Dodano możliwość szybkiej weryfikacji statusu poszczególnych pozycji zamówienia, za pomocą przycisku umiejscowionego bezpośrednio na formatce dokumentu, uwzgledniający ilości zafakturowane i wydane.

 • Usprawnienia dla dokumentów w nowym widoku

 • Wprowadzono wiele usprawnień dla okien, które są dostowane do nowego widoku od wersji 2022.2a. np. edytor dla długiej nazwy towaru, kalkulator dla pól liczbowych, zmiana typu dokumentu PAR->FV.

 • Zmodyfikowano podglądy dostępne z kartotek

 • Dodano możliwość włączenia szybkiego podglądu osobno dla kartotek: Towary, Kontrahenci, Zamówienia obce, Sprzedaż oraz wyswietlenia go w osobnym oknie

 • Nowe parametry pracy

 • Umożliwiono przeliczanie kwot netto dokumentu, kiedy klient zmienia na dokumencie stawkę VAT.

  Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ponownego zlecenia przelewu z modułu Handel.

 • Możliwość usuniecia kursu walutowego

 • Dodano nowy widok okna dla dokumentów sprzedaży w walucie, korekt zbiorczych, faktur VAT marża


Zmiany dostępne tylko w Symfonia ERP Handel (HMF)

 • Zapotrzebowanie na towary

 • Dodano nową funkcjonalność Zapotrzebowanie na towary i surowce pozwalająca na szczegółową analizę
  i przygotowanie bilansów zapotrzebowania na towary.

  Rozszerzenie funkcjonalne do modułu Symfonia ERP Handel w oparciu o dane zgromadzone w modułach Symfonia ERP Handel i Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją oblicza zapotrzebowanie na towary handlowe i surowce. Moduł ten jest narzędziem dla działów odpowiedzialnych za sporządzanie bilansu materiałowo-surowcowego niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy przedsiębiorstwa. Funkcjonalność ta dedykowana jest do wszystkich firm handlowych, handlowo-usługowych,
  jak i produkcyjnych.

  Zapotrzebowanie rozszerza kartoteki towarów Systemu Symfonia ERP o dodatkowe cechy dotyczące dostawców m.in. priorytet, minimum ilościowe u dostawcy (MOQ), czas dostawy (lead time) czy najniższa ostatnia cena zakupu w oparciu, o które system będzie wyliczał bilans zapotrzebowania do dostawców.

 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu zlecenia produkcyjnego zarejestrowanego w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją z poziomu Zamówienia Obcego – wywołanie pod prawym przyciskiem myszy na liście zamówień obcych.


 • Dodano funkcję analizy i weryfikacji (według dat) harmonogramów dokumentów produkcyjnych wystawionych w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją dla wybranych zamówień obcych. Raport wywoływany z listy zamówień w module Symfonia ERP Handel informuje handlowca
  o stanie zaawansowania produkcji do zamówienia klienta wraz z planowaną datą zakończenia produkcji.


 • Nowy parametr pracy

 • Dla klientów Symfonia ERP Handel, którzy nie korzystają z funkcjonalności związanej z uprawnieniami do grup kontrahentów, dodano parametr pracy, umożliwiający wyłączenie tej opcji.
  Wpływa to na wydajność programu podczas pracy z kartoteami oraz podczas tworzenia zestawień.

Repozytorium dokumentów (RDF)

Główne zmiany w wersji 2023

 • Nowy format dla wyciągów CSV

 • Format importu wyciągu bankowego CSV (konfigurowalny) umożliwia zdefiniowanie sposobu przetwarzania pliku w łatwy i szybki sposób. Użytkownik ma możliwość wskazania w których kolumnach znajdują się dane typy wartości, co otwiera możliwość dostosowania importu wyciągów do praktycznie każdego systemu bankowego udostępniającego dane w tym formacie!

 • Inne zmiany

 • - Usunięto błąd zawieszania się usługi konfiguracji globalnej.
  - Dodano odświeżanie listy JPK w FK.

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją (PZF)

Główne zmiany w wersji 2023

 • Dodanie w module Handel nowej funkcjonalności „Zapotrzebowanie” pozwalającej na szczegółową analizę zapotrzebowania oraz generowanie zamówień własnych na towary oraz surowce.

 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu zlecenia z poziomu zamówienia obcego w module handel – wywołanie pod prawym przyciskiem myszy na liście zamówień obcych.

 • Dodano możliwość weryfikacji dokumentów produkcyjnych oraz analizy dat dla wybranych zamówień obcych. Raport wywoływany z listy zamówień w module Handel.

 • Dodanie walidacji spójności jednostki miary w karcie technologicznej oraz zleceniu produkcyjnym w porównaniu z kartoteką w module Handel. W przypadku rozbieżności podczas wejścia do receptury lub zlecenia użytkownik otrzyma informację.

 • Rozbudowa funkcjonalności „notatki”- dodanie możliwości przypisania notatki do operacji. Na tej podstawie możliwość wyboru notatki przy rejestracji karty pracy w panelu meldunkowym zostanie ograniczona do notatek przypisanych do operacji.Naprawa błędów:

 • Procedura OnTimer - Nieprawidłowa nazwa kolumny SiteCode.

 • Naprawa błędu przy generowaniu raportów „Invalide column name ‘Site Code’” ( wydane fixem do poprzedniej wersji).

 • Rozwiązanie problemu „Problem podczas wykonywania procesów wystawiania dokumentu” – rozszerzenie kolumny Attribute1 z nvarchar(250) na nvarchar(max) w tabeli MF.ProductionInventoryDoc.

 • Poprawa zdarzenia/funkcji Formloaded w scriptingu dla kartoteki towary oraz koszty dodatkowe.

 • Naprawa błędnego działania CSharpScripting w obszarach ustawień.

 • Dodanie brakującego magazynu w raporcie wywoływanym z planu „Plan\półprodukty bilans”.

Symfonia ERP Panele Meldunkowe (PMF)

Główne zmiany w wersji 2023

 • Dodanie parametru dla paneli meldunkowych w module Zarządzanie Produkcją: Wymagaj uzupełnienia ilości dobrej lub złej.

 • Dodanie walidacji uzupełnienia ilości dobrej/złej w oknie rejestracji czasu trwania operacji.

 • Dodanie parametru dla paneli meldunkowych w module Zarządzanie Produkcją: Ukrycie ilości dobrej złej.

 • Ukrycie pól ilość dobra i ilość zła w oknie rejestracji czasu operacji w zależności od parametru

 • Dodanie parametru w module Zarządzanie Produkcją: Automatyczne wylogowanie po rozpoczęciu operacji.

 • Ograniczenie podpowiadanych notatek do notatek przypisanych do operacji ewidencjonowanej w oknie rejestracji czasu pracy.

 • Dodanie parametru w module Zarządzanie Produkcją: Wymagaj notatki, gdy uzupełniona jest ilość zła - program zweryfikuje czy ilość zła została uzupełniona i zablokuje wyjście z okna do momentu uzupełnienia notatki.

 • Dodanie paska postępu podczas wystawiania dokumentu : przyjęcia magazynowe, korekta przyjęcia magazynowe, wydania odpadu, korekta wydania magazynowe

 • Dodano aktualizację statusu operacji w marszrucie po wykonaniu operacji( na zatrzymana, zakończona).Naprawa błędów:

 • Poprawka dla błędu po wystawieniu dokumentu korekta wydania (wartość null dla magazynu).

 • Poprawka dla skanowania operacji.

 • Optymalizacja okna wydania magazynowego w zakresie prezentacji danych.

 • Usunięcie błędu uniemożliwiającego przejście do kolejnej strony okna dostaw.

 • Naprawa prezentacji jednostki miary w oknie przyjęcia odpadu.

 • Naprawa błędu występującego przy próbie zmiany magazyn podczas tworzenia dokumentu przyjęcia.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A