WAPRO Gang, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir – Planowane terminy publikacji nowych wzorów deklaracji PIT / CIT 2020

W wydanej 17.12.2020 wersji 8.60.2 programu WAPRO Gang płace i kadry wprowadzono wersje deklaracji PIT-4R(10), PIT-11(26) i PIT-8AR(9) zgodne ze wzorami opublikowanymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1940).

W związku z opublikowaniem na stronach RCL nowego projektu rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie, a zawierającego nowe wzory deklaracji PIT-4R(11), PIT-8AR(10) i IFT-1/IFT-1R dotyczące przychodów za rok 2020 oraz PIT-11(27) dotyczący przychodów za rok 2021 informujemy, że nowa wersja programu WAPRO Gang płace i kadry zawierająca nowe wzory zostanie wydana po opublikowaniu ww. rozporządzenia w dzienniku ustaw.

Zgodnie z par. 2 ust. 2 projektu rozporządzenia wzory deklaracji PIT zawarte w wersji 8.60.2 programu są obowiązujące do dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia.

W WAPRO Kaper, w najbliższym czasie opublikowane zostaną nowe wzory deklaracji PIT. W dniu:

 • 15 stycznia 2021 opublikowana zostanie wersja programu zawierająca:
  • PIT-4R(11)
  • PIT-8AR(10)
  • PIT-11(26)
 • W tej wersji zmodyfikowany zostanie sposób naliczania podstawy w listach płac uwzględniający miesięczne przesunięcie momentu powstania przychodu wynikające z wypłacania składek PPK przez podmiot zatrudniający do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone.
 • 26 stycznia 2021 opublikowana zostanie wersja zawierająca:
  • PIT-36(28)
  • PIT-36L(17)
  • PIT-28(23)
 • W pierwszym tygodniu lutego opublikowane zostaną:
  • IFT-1/IFT-1R(16)
 • W Wapro Fakir deklaracja CIT-8(30) opublikowana zostanie do 15 lutego 2021.
Powyższe terminy są datami publikowania nowych wersji programów. Natomiast być może deklarację będą mogły być dostarczone wcześniej, za pośrednictwem aktualizacji WAPRO Update. Będzie to możliwe jeżeli Ministerstwo Finansów opublikuje odpowiednio wcześniej produkcyjne wersje schematów XSD poszczególnych deklaracji.

Dla zainteresowanych poniżej prezentujemy aktualny stan prawny. Na moment publikacji niniejszej informacji opublikowane zostały:
 • Rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 1940) a w nim nowe wzory PIT-4R(10), PIT-8AR(9) oraz PIT-11(26).
  Rozporządzenie jest już praktycznie nieaktualne, zmieni je nowe rozporządzenie, którego projekt rozporządzenia wymieniony w ostatnim punkcie poniżej. Od wejścia w życie nowego rozporządzenia zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji.
 • 02.11.2020 – w Rządowym Procesie Legislacyjnym opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne a w nim miedzy innymi projekty: PIT-28(23) wraz z załącznikami. RCL ->;
 • 13.11.2020 – w Rządowym Procesie Legislacyjnym opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych a w nim między innymi projekty: PIT-36(28), PIT-36L(17) wraz z nowymi załącznikami. RCL ->;
 • 15.12.2020 – w Rządowym Procesie Legislacyjnym opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych a w nim między innymi projekty: CIT-8(30) wraz załącznikami. RCL ->;
 • 14.12.2020 – w Rządowym Procesie Legislacyjnym opublikowany został Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie z dnia 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2397 oraz z 2020 r. poz. 1940). Po wejściu w życie tego rozporządzenia zaczną obowiązywać nowsze wzory deklaracji niż wymienione w pierwszym punkcie to jest: PIT-4R(11), PIT-8AR(10) oraz PIT-11(27). Przy czym PIT-11(27) dopiero do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r. RCL ->;

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A