Zmiany w WAPRO Kaper 8.50.4

Zmiany z dnia 02.03.2020r.

 • Dodano nowy moduł przeznaczony do przygotowywania deklaracji podatkowych o nazwie e-Formularze
 • PIT-36 - dodano wzór 27. Nowy wzór można uruchomić zarówno w nowym module e-Formularze jak i poprzednio stosowanym

Moduł e-formularze

W związku z rosnącą ilością wymaganych prawem dokumentów (deklaracji, informacji, sprawozdań), które muszą być składane w formie elektronicznej (w postaci pliku XML), niektóre z nich jak na przykład elektroniczne sprawozdania finansowe nie mają nawet odpowiednika w standardowej wersji papierowej, w programach Asseco WAPRO zaimplementowany został moduł e-F do ich obsługi.

Moduł e-Formularzy przeznaczony jest do przygotowywania deklaracji podatkowych, zgłoszeń, informacji, elektronicznych sprawozdań finansowych i innych formularzy. Cechą wspólna tego typu dokumentów elektronicznych jest to, że:

 • Ich strukturę definiują schematy XSD publikowane przez MF;
 • Tworzony przez nie dokument ma postać elektroniczną, jest zapisywany w postaci pliku XML, który najczęściej po podpisaniu jest wysyłany na serwer MM;
W skrócie, w dalszej części dokumentacji moduł określany będzie jako e-Formularze lub moduł e-F. Jest on wspólny dla wszystkich aplikacji systemu Asseco WAPRO, które generują tego typu elektroniczne dokumenty. Obsługa w każdym z programów jest taka sama. Jedyne różnice jakie mogą się pojawić, wynikają ze specyfiki konkretnych formularzy. W niektórych przypadkach pewne funkcje mogą być niedostępne / wyłączone.

Ogólne informacje na temat budowy formularza

Jak już wyżej zostało powiedziane, wszystkie formularze powstają na podstawie schematów XSD publikowanych przez MF. Wynikają z tego pewne konsekwencje:

 • Nowe formularze mogą być dodane do programu, dopiero po opublikowaniu przez MF wersji produkcyjnych schematów XSD;
 • Wszystkie nazwy pól formularza, opisy pól oraz typu stosowanych danych są narzucane przez schematy XSD. Moduł e-F jedynie wyświetla nazwy i opisy pól. Są one prezentowane bez żadnych zmian. Podobnie narzuca stosowanie dokładnie takich samych typów danych. Zdarzają się przypadki, że występują różnice pomiędzy typami danych narzuconymi przez schemat XSD a ich obrazami prezentowanymi w plikach PDF stanowiących załączniki do odpowiednich rozporządzeń. Dla przykładu zdarza się, że ta sama pozycja w schemacie jest zdefiniowana jako kwota zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku a w pliku PDF opisana jest jako zaokrąglona do pełnych złotych lub na odwrót.
 • W takim przypadku nadrzędny jest typ danych definicji XSD. Zmiana tego typu w e-Formularzu mogłaby spowodować, że utworzony plik XML nie przeszedłby pozytywnie walidacji przed wysyłką na serwer MF i formularza nie można by wysłać.
 • Typ danych zdefiniowany w schemacie XSD określa wiele właściwości, w tym długość pól tekstowych. Również w tym przypadku w formularzach stosowana jest oryginalna długość pól tekstowych. W konsekwencji, zdarza się na przykład, że długość pola "Ulica" jest znacznie mniejsza niż długość pola "Numer". Prosimy pamiętać, że wynika to z definicji schematu XSD.
Definicja XSD formularza składa się najczęściej w formularza głównego oraz wszystkich załączników i czasem załączników do załączników, natomiast ich pozycje / pola specyfikowane są jedno pod drugim, bez podziałów na sekcje i podsekcje znane z formularzy w formacie PDF. Dla ułatwienia wprowadzania danych w formularzu, pola grupowane i opisywane są analogicznie do formularza w formacie PDF. Formularz jest formatowany tak aby był maksymalnie zbliżony do formularza w formacie PDF.

Dodawane są:
 • Sekcje i podsekcje formularza z opisami przeniesionymi z formularza PDF;
 • Dodawane są wszystkie objaśnienia oraz dodatkowe opisy pól;
 • Dodatkowo dodawane są linki cytowanych fragmentów ustaw;

Uruchamianie e-Formularza

Ze względu na specyfikę wynikającą z dostarczanej przez moduł funkcjonalności, proces uruchamiania e-Formularza różni się od uruchamiania standardowych okien i modułów w systemie Asseco WAPRO. Okno e-Formularza budowane jest dynamicznie podczas uruchamiania, w przeciwieństwie do innych obiektów, które są zdefiniowane na etapie projektowania i każdorazowo uruchamiane są zgodnie z tą sama definicją.

Moduł e-F uruchamiany jest zawsze z programu źródłowego w kontekście wybranego rodzaju oraz wzoru formularza. W związku z tym każdorazowo musi dostosować się do aktualnej wersji wybranego schematu XSD, który jest "wzorcem" dla pliku XML będącego ostatecznym wynikiem działania e-Formularza. Pliku, który najczęściej podpisany zostanie wysłany do MF.

W efekcie, każdorazowo podczas uruchamiania e-Formularz musi pobrać aktualną definicję aby na jej podstawie dynamicznie zbudować e-Formularz, który zostanie wyświetlony w interfejsie.

 • Podczas uruchamiania ładowana jest definicja głównego formularza, definicje załączników ładowane są podczas ich dodawania do formularza.

 • Ze względu na to, że schematy XSD będące podstawą definicji e-Formularza bardzo różnią wielkością (rozmiarem), czasy ładowania tych definicji do e-Formularza będą różne. Mniejsze formularze, mające mniej załączników będą budowane szybciej od rozbudowanych formularzy (wielostronicowych we wzorach PDF) mających wiele załączników, które dodatkowo mają swoje załączniki. Największymi pod względem rozmiaru schematami XSD są schematy elektronicznych sprawozdań finansowych dla dużych firm. Są one dodatkowo najbardziej złożone, w związku z tym czas ich tworzenia jest najdłuższy.

 • Czas budowania e-formularza zależy również od szybkości maszyny, na której jest budowany.
 • Na skróty:
  © 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A