Zmiany w WAPRO Gang 8.60.2

Zmiany w wersji 8.60.2 (17.12.2020r.)

ZMIANY TECHNICZNE

 • Na oknie kartoteki osobowej usunięto przyczynę braku filtrowania osób w wyniku zmiany elementu struktury organizacyjnej.
 • Przywrócono wyświetlanie informacji o użytkowniku, firmie i bazie danych na dolnej belce głównego okna aplikacji w przypadku ustawienia parametru użytkownika „Wygląd menu aplikacji” na wartość „Pasek ikon”.
 • W oknie „Osoby na liście” przywrócono wyświetlanie ilości osób na liście po naciśnięciu klawisza „Podaj ilość osób na liście i sumę wartości składnika”.
 • W module WAPRO PPK uzupełniono wpisy dotyczące agenta transferowego dla instytucji finansowej „Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. Dla agenta transferowego „Finteco” umożliwiono wybranie sposobu eksportu w postaci plików xml.
 • W module PPK zmieniono strukturę pliku eksportowego zmiany danych uczestnika dla Agenta Transferowego „PKO BP Finat”.
 • W oknie „Wprowadzenie kwot umów” wprowadzono układ czterokolumnowy w celu dopasowywania go do ekranów o niskiej rozdzielczości.
 • W oknach wprowadzania danych kartotek „Umowy okresowe” i „Umowy okresowe do projektów” wprowadzono układ dwu kolumnowy w celu dopasowania ich do ekranów o niskiej rozdzielczości oraz usunięto przyczynę przenoszenia treści umowy z ostatnio wprowadzanej umowy do nowej.
 • Zmieniono globalną czcionkę programu na „Arial” rozmiar 8.
 • Dla okien typu lista dodano możliwość zmiany czcionki i jej rozmiaru. W ustawieniach konfiguracyjnych użytkownika dodano dwa nowe parametry: „Nazwa czcionki dla okien typu na lista” i „Rozmiar czcionki dla okien typu na lista”. Za ich pomocą można zmienić parametry używanej przez program czcionki dla głównych okien programu np. dla okna „Kartoteka osobowa”, „Lista firm” oraz kartotek definiowanych w administratorze jak np. „Kartoteka umów o pracę” czy „Umowy cywilno-prawne”. Zmiana działa po ponownym uruchomieniu programu.
 • Wprowadzono zmiany w układzie pól wprowadzania danych i ich opisów, pozycję i rozmiary klawiszy w wielu oknach programu.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym zachowanie się okna ewidencji czasu pracy w przypadku wybrania opcji „Edycja czasu nominalnego”.
 • W procedurze importu danych do modułu PPK dodano zabezpieczenie ograniczające długość kodu pocztowego w adresach do pierwszych 8 znaków. Dodatkowo kontrolowany jest format kodu pocztowego dla polskich adresów. W przypadku błędnych danych, w kolumnie „Dane kompletne” ustawiany jest znacznik błędu i do zakładki brakujących danych dodawany jest komunikat o braku prawidłowego formatu kodu pocztowego.
 • Wymieniono moduł WAPRO PPK na wersję 8.60.2.
 • Dodano nowy mechanizm „Pulpitu informacyjnego” oparty na technologii chromium.

ZMIANY MERYTORYCZNE

 • W raporcie „Zestawienie osób na potrzeby PPK” usunięto przyczynę pojawiania się komunikatu „Konwersja na datę i/lub godzinę ze stringu nie powiodła się.
 • W kartotece „Umowy cywilno_prawne” usunięto przyczynę przenoszenia treści umowy z ostatnio wprowadzanej umowy do nowej.
 • W procedurze importu danych do modułu PPK zmieniono mechanizm importu adresów. Obecnie logika jest następująca adres email i telefon są brane w kolejności z adresu zamieszkania, potem adresu zameldowania, na końcu z adresu do korespondencji. Adres zamieszkania jest brany w całości z adresu zamieszkania, a jeśli go nie ma to z zameldowania. Adres do korespondencji jest brany w całości z adresu do korespondencji lub jeśli go nie ma to z adresu zamieszkania. Kryterium braku adresu jest takie samo jak dla mechanizmu PIT, czyli brak miejscowości.
 • W procedurze importu danych do modułu PPK uwzględniono przypadek kolejno po sobie zawieranych umów cywilno-prawnych, z których pierwsze nie podlegały ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo. Obecnie do analizy zatrudnienia na potrzeby PPK uwzględniane są tylko umowy, które na dzień zawarcia podlegały obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłku uwzględniono wynagrodzenie za okres przestoju ekonomicznego wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy.
 • Rozwiązano problem w wyliczaniem nadpłaty zasiłku macierzyńskiego za urlop dodatkowy zamiast niedopłaty, w przypadku zmiany rodzaju nieobecności za poprzedni miesiąc z Y - urlopu rodzicielskiego, na H- 100% urlop rodzicielski.
 • Rozwiązano problem z brakiem zaliczki na podatek od opodatkowanej części stypendium, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 40b ustawy o PDOF w kartotece „Zaliczki na podatek dochodowy”. W celu uwzględnienia ww zaliczki w PIT-4R należy jeszcze raz uruchomić „Deklarację pomocniczą PIT-4R” za miesiące od początku roku.
 • W wydruku graficznym „Zestawienie składek v.2” zmieniono zmienną w kolumnie Składki PPK pracodawcy na prawidłową.
 • W funkcji określającej datę zatrudnienia na potrzeby importu danych do modułu PPK uwzględniono przypadek zwolnienia pracownika i jego ponownego zatrudnienia.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłków na liście podstawowej rozwiązano problem z wyznaczaniem podstawy do zasiłku w przypadku, gdy w poprzednich trzech miesiącach nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca i jednocześnie w danym miesiącu obliczona była podstawa do zasiłku. Obecnie w takim przypadku podstawa do zasiłku z miesiąca zmiany wymiaru jest pomijana w wyznaczaniu podstawy w miesiącach kolejnych.
 • W obliczeniach podstawy do zasiłków na liście podstawowej usunięto przyczynę wyznaczania nowej podstawy w przypadku długich nieobecności, w takcie których następuje zmiana wymiaru czasu pracy. Obecnie w takim przypadku podstawa do zasiłku jest taka sama jak w poprzednim miesiącu, jeżeli między nieobecnościami nie ma przerwy. Zmiana wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na ustalanie podstawy.
 • Wprowadzono nowe wersje deklaracji PIT-4R(10), PIT-11(26) i PIT-8AR(9) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1940). Deklaracje dotyczą przychodów, dochodów i strat uzyskanych/poniesionych od 1.01.2020r. Na potrzeby deklaracji PIT-11 w kategorii „Konfiguracja wydruków deklaracji” dodano parametr „Zaliczka na podatek od zasiłków wykazywana PIT-11” pozwalający zmienić domyślne przypisanie zaliczki od zasiłków do wierszy w PIT-11.
 • Wprowadzono nowe wersje elektronicznych deklaracji PIT-4R (wzór schematu 2020/11/13/10089), PIT-11 (wzór schematu 2020/11/13/10091) i PIT-8AR (wzór schematu 2020/11/13/10088) obowiązujących dla przychodów od 1.01.2020.
 • Dla osób do 26 roku życia korzystających ze zwolnienia przychodu z podatku w obliczeniach deklaracji PIT-11 dodano nowy mechanizm klasyfikacji przychodu wynikającego ze składki na PPK pracodawcy doliczanej do przychodu uczestnika w miesiącu następnym. Składki na PPK pracodawcy mieszczące się w kwocie limitu zwolnionego klasyfikowane są jako przychód zwolniony (sekcja G). W przypadku, gdy przekroczono kwotę limitu zwolnionego składki na PPK pracodawcy doliczane są do przychodów opodatkowanych (sekcja E). Wprowadzono podział limitu zwolnienia z podatku, na część dla przychodów z umów o pracę i ZFSS, oraz części dla umów zleceń. Limit zwolnienia dla umów o pracę wyliczany jest na podstawie wyróżnika "Przychód zwolniony z zaliczki do 26lat" oraz przez dodanie składek PPK, z bieżącego miesiąca oraz przesuniętych jako przychód miesiąca następnego, w przypadku jeśli wyróżnik "Brak zaliczki do 26lat " wynosi 1. Stworzono wyróżnik "Brak zaliczki do 26lat UOP", który uwzględnia tylko umowy o pracę. Limit zwolnienia dla obliczeń przychodów z umów zleceń to kwota limitu ustawowego pomniejszona o przychód zwolniony z umów o pracę.
 • W deklaracji PIT-11 ujednolicono zasady pobierania kraju wydania dokumentu i adresu zamieszkania do wydruku deklaracji i jej wersji elektronicznej. Dla nierezydentów punkty dotyczące numeru identyfikacyjnego podatnika uzupełniane są z kartoteki "Dane ewidencyjne osoby", a kod kraju adresu zamieszkania ustala się na kraj wydania dokumentu z tej kartoteki - zgodnie z punktem 9 z objaśnień. Dla rezydentów nie posiadających numeru PESEL i NIP, uzupełnione są dane z kartoteki "Dane ewidencyjne osoby", a kod kraju zamieszkania ustalony jest na „PL”.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 dodano kontrolę kwoty limitu zwolnienia z podatku dla kwot wypłaconych przez typ listy „Lista ZFSS” osobom do 26 roku życia. Kwoty wypłacone ponad limit są wykazywane w sekcji E.
 • W obliczeniach deklaracji PIT-11 uwzględniono przypadek przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla osób do 26 lat w trakcie miesiąca. W takich przypadkach na PIT-11 uwzględniane są kosztów uzyskania przychodu w kwocie ograniczonej przychodem opodatkowanym oraz zaliczki na podatek z listy, na której wystąpiło przekroczenie limitu.
 • Kartotekę „Zaliczki na podatek dochodowy” rozbudowano o możliwość zaznaczenia skorzystania z przesunięcia terminu przekazania zaliczek za marzec, kwiecień, maj 2020 z powodu COVID-19. Informację o skorzystaniu z tej możliwości można zaznaczyć bezpośrednio edytując rekord kartoteki "Zaliczki na podatek dochodowy" lub generując ponownie deklarację pomocniczą za ten okres. Informacja z kartoteki jest wykorzystywana w sekcji D.2. Informacje dodatkowe deklaracji PIT-4R.
 • Kartotekę „Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy” rozbudowano o możliwość zaznaczenia skorzystania z przesunięcia terminu przekazania zaliczek za marzec, kwiecień, maj 2020 z powodu COVID-19. Informację o skorzystaniu z tej możliwości można zaznaczyć bezpośrednio edytując rekord kartoteki " Zaliczki na ryczałtowy podatek dochodowy" lub generując ponownie deklarację pomocniczą za ten okres. Informacja z kartoteki jest wykorzystywana w sekcji D. Informacje dodatkowe deklaracji PIT-8AR.
 • Do zdarzenia kadrowego kontrolującego status uczestników PPK wprowadzono modyfikacje polegające na uwzględnieniu tylko osób, które mają wiek w przedziale 18-55 lat, datę zwolnienia późniejszą niż datę ustawowego przystąpienia do PPK lub na dzień sprawdzenia są zatrudnione i nie są zwolnione oraz podlegają ubezpieczeniom obowiązkowym na dzień sprawdzenia zdarzeń. W przypadku, gdy taka osoba nie jest zarejestrowana w module PPK pojawi się informacja o koniczności dodaniu uczestnika do modułu PPK.
 • W raportach „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (O)”, „Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło (P)”, „Umowa o dzieło wydruk z rachunkiem”, „Umowa zlecenie wydruk z rachunkiem”, „Wydruk rachunku umowy zlecenia lub o dzieło” uwzględniono składki na PPK uczestnika w potrąceniach razem.
 • Rozwiązano problem z naliczaniem zwrotu składek na PPK w miesiącu następnym wynikający z użycia możliwości zawieszenia składek na PPK w innej dowolnej firmie.
 • W obliczeniach zaliczki na podatek od świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób do 26 lat wyłączono uwzględnienie w dochodzie od świadczeń kosztów uzyskania i kwoty składek na ubezpieczenie społeczne przekraczające kwotę przychodów ze stosunku pracy.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A