Aktualizacja do WAPRO Fakir 8.50.2

Aktualizacja wersji 8.50.2 z dnia 17.01.2020r.

 • Mikrorachunki firm - aktualizacja dodaje obsługę mikrorachunków firm.
 • W programie mikrorachunek firmy należy rejestrować w kartotece rachunków bankowych firmy. Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest w:
  • zakładce formatki danych firm;
  • w oknie przeglądarki kartoteki rachunków firmy, dostępnej z głównego menu programu;
 • Utworzony nowy mikrorachunek firmy zostanie automatycznie dodany do rachunków bankowych Urzędu Skarbowego firmy a przy zmianie Urzędu Skarbowego firmy na inny. zostanie automatycznie przepisany do rachunków bankowych nowego Urzędu Skarbowego firmy.
 • Na obu listach dodany został przycisk Generuj i dodaj mikrorachunek umożliwiający zarówno wpisanie numeru mikrorachunku jak i jego automatyczne wygenerowanie.
 • W kartotece rachunków bankowych dostępnych z głównego menu programu, przycisk znika po dodaniu mikrorachunku, natomiast w danych firmy pozostaje stale widoczny.
 • Opis znajduje się w punkcie: Kartoteka rachunków bankowych.
 • Mikrorachunek firmy jest domyślnie wstawiany na przelewach podatkowych (VAT, CIT) wykonywanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Na formatce przelewu:
  • w zależności od daty podczas wybierania urzędu skarbowego, podpowiada się właściwy rachunek. Również przycisk kartoteki rachunków działa kontekstowo umożliwiając wybór rachunków urzędu lub mikrorachunku firmy;
  • Jeżeli wybrany został mikrorachunek firmy, pod numerem rachunku wyświetla się dodatkowy, tekstowy opis;
  • Dodatkowo, każdorazowo, przy zapisywaniu przelewu sprawdzana jest zgodność numeru mikrorachunku z szablonem oraz numerem NIP firmy;
  W oknie przeglądarki rachunków firmy dodana została nowa pozycja filtra Mikrorachunki. Jest ona automatycznie dodawana do domyślnej listy drzewka wyboru tzn. jeżeli nie został zapisany własny filtr użytkownika.
 • Weryfikacja statusu VAT kontrahentów:
  • w programie wyłączona została funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahentów korzystająca z udostępnionego przez MF API wyszukiwarki: Sprawdzenie statusu NIP, natomiast wszystkie dotychczasowe operacje związane z automatycznym sprawdzaniem statusu VAT kontrahentów obecnie obsługiwane są przy wykorzystaniu API wyszukiwarki: Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W związku z powyższym nieco zmieniona została funkcjonalność weryfikacji statusu VAT:
   • Wszystkie statusy VAT kontrahentów wykonane poprzednią metodą zostaną zamienione na Niezweryfikowany;
   • Obecnie weryfikacja statusu kontrahenta w kartotece przeprowadzana jest na wybrany dzień, a podczas zapisywania dokumentów na dzień wystawienia dokumentu;
   • Usunięto okno weryfikacji podatników VAT otwierane przyciskiem Weryfikacja w:
    • Oknie rejestru VAT
    • Oknie tworzenia listy VAT-ZD deklaracji tworzonej bez wykorzystania modułu e-Formularzy;
   • BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET - Zmodyfikowane zostało działanie parametru firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu - obecnie ma on trzy wartości:
    • brak weryfikacji - w trakcie zapisywania dokumentu program nie będzie automatycznie weryfikował statusu kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu;
    • weryfikacja natychmiastowa - w trakcie zapisywania dokumentu program automatycznie, natychmiast wyśle zapytanie na serwer MF o status VAT kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu. Wysłane zostanie jedno zapytanie, o jeden NIP na dzień wystawienia dokumentu. Odpowiedź zostanie zapisana w bazie danych wraz z kluczem elektronicznym;
    • weryfikacja odroczona - w trakcie zapisywania dokumentu program zarejestruje zlecenie weryfikacji na Liście zleceń weryfikacji podatników VAT. Zarejestrowane na liście zlecenia można wysłać zgrupowane, w dowolnym momencie na serwer MF;
  • Okno rejestrów VAT:
   • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - w programie dodano możliwość tworzenia listy pozycji do weryfikacji dla zaznaczonych pozycji rejestru. Lista umożliwia zweryfikowanie kontrahentów na wskazany dzień.
   • Funkcjonalność jest dedykowana do weryfikacji kontrahentów znajdujących się na dokumentach przygotowywanych do utworzenia VAT-ZD na dzień przed utworzeniem i wysłaniem tego załącznika.

    Opis w: Weryfikacja VAT kontrahentów przed wykonaniem załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7, VAT-7K
   • menu podręczne dla zakupów krajowych z odliczenie oraz sprzedaży krajowej metodą kasową dodane zostały trzy nowe polecenia działające dla wybranej lub kilku zaznaczonych pozycji:
    • Weryfikuj teraz kontrahenta z wybranej pozycji - polecenie umożliwia natychmiastową weryfikację zaznaczonych pozycji w rejestrze na dzień wystawienia dokumentu;
    • Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień - polecenie umożliwia zapisanie zaznaczonych pozycji na Liście pozycji oczekujących na weryfikację w celu zweryfikowania kontrahentów na dowolny dzień;
    • Lista pozycji oczekujących na weryfikację - polecenie wyświetla okno listy: Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT;
   • Do drzewka wyboru okna dodany został filtr Status weryfikacji kontrahenta. Filtr działa dla kontekstów:
    • zakup
    • sprzedaż
   • Natomiast do listy predefiniowanych filtrów dodany została filtr Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny, który działa w kontekstach:
    • wszystkie rejestry
    • zakup
    • sprzedaż
   • Filtr zaawansowany "Status weryfikacji kontrahentów inny niż czynny podatnik VAT" - w oknie dodano predefiniowany filtr umożliwiający proste wybieranie w wybranym okresie pozycji, których kontrahenci na dzień wystawienia dokumentu mają status inny niż czynny;
  • Kartoteka kontrahentów - w kartotece:
   • Na liście okna kartoteki - zmieniona została informacja wyświetlona w kolumnie Status. Obecnie pokazuje poza ostatnim statusem dodatkowo informację na jaki dzień została wykonana weryfikacja;
   • W menu podręcznym - polecenie:
    • Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF - pozwala dla zaznaczonych kontrahentów wykonać weryfikację na wybrany dzień, domyślnie na bieżący. Dla jednego numeru NIP wysyłane jest jedno zapytanie.
     W wariantach: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET - okno weryfikacji po przyciśnięciu przycisku umożliwia zapisanie zleceń weryfikacji na Liście zleceń weryfikacji podatników VAT;
    • Historia sprawdzeń statusu w wykazie MF - wyświetlić listę wykonanych weryfikacji dla wybranego kontrahenta;
    • Formatka dodawania / edycji danych - posiada możliwość weryfikacji natychmiastowej;
   • Opis znajduje się w punkcie: Weryfikacja statusu podatnika VAT w kartotece kontrahentów
  • Sprzedaż metodą kasową - w trakcie ustalania, dla nierozliczonych transakcji po 180 od dnia operacji, czy naliczyć podatek należny, aktualizacja rejestru sprzedaży korzysta z wcześniej zarejestrowanych informacji o statusie podatnika na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku braku takiej weryfikacji informuje o tym na liście komunikatów funkcji aktualizacji rejestru. Przed naliczeniem deklaracji za ten okres należy najpierw uzupełnić brakujące informacje i ponownie przeprowadzić aktualizację rejestru.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A