Nowe wersje programów
Wapro ERP

wapro jpk

Jednolity Plik Kontrolny
Wersja: 8.70.0

ZMIANY W WERSJI 8.70.0 W WARIANCIE BIZNES

 • Wydruk JPK_V7 - dodany został wydruk części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku. Na wydruku nadrukowywany jest numer UID, jeżeli plik został wysłany.

 • Autoryzacja przychodem - dodany został mechanizm importu danych z programu WAPRO Kaper.

 • UPO - na wydruku dodany został UID, okres oraz informacja co zawierał wysłany plik: tylko część deklaracyjną, tylko część ewidencyjną lub obie części. Dodatkowo dodany jest cel złożenia.

 • Informacja o podpisie użytym do podpisania pliku - w programie dodana została możliwość sprawdzenia informacji o podpisie, którym został podpisany wysłany plik.

wapro fakturka

Fakturowanie
Wersja: 8.70.0

ZMIANY W WERSJI 8.70.0

 • Dodano nowy mechanizm obsługi pulpitu informacyjnego,

 • Dostosowano program do współpracy z wersjami 8.70.0.

wapro mag

Sprzedaż i magazyn
Wersja: 8.70.0

ZMIANY W WERSJI 8.70.0 W WARIANCIE PRESTIŻ

Businesslink

 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink.

 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.

 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink.

 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink.

 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink.

 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych.Ogólne

 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.

 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach.
  - Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  - Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  - Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  - Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  - Drukowanie weryfikowanego dokumentu;

 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu.

 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej.

 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu.

 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych.

 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja.

 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np.
  po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie.

 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy".

 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji.Dokumenty

 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych.

 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022.

 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość.

 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach.

 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora.

 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu

 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków.

 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego.

 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień

 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol

wapro kaper

Księga podatkowa
Wersja: 8.70.0

ZMIANY W WERSJI 8.70.0 W WARIANCIE 365 BIZNES

 • Ulga na dzieci - w programie dodane zostały struktury do przechowywania informacji o dzieciach udziałowców wymagane do naliczenia ulgi w rozliczeniu rocznym podatku (w formularzach PIT);

 • Formularz VIU-DO(1) - dodano deklarację VIU-DO wzór 1;

wapro fakir

Finanse i księgowość
Wersja: 8.70.0

ZMIANY W WERSJI 8.70.0 W WARIANCIE BIZNES

 • Ulga na złe długi (art. 18f ustawy o pdop.) - dodana została w programie możliwość wyszukiwania i korygowania nierozliczonych transakcji zg. z art. 18f ustawy o pdop. w podziale na należności i zobowiązania.

 • Formularz VIU-DO(1) – dodano nowy wzór deklaracji VIU-DO wzór 1 - warianty linii 365.
  Tylko warianty 363

wapro gang

Kadry i płace
Wersja: 8.70.0

ZMIANY W WERSJI 8.70.0 W WARIANCIE BIZNES

ZMIANY TECHNICZNE

 • Dodano nowy mechanizm podglądu wydruków graficznych. W nowym oknie podglądu została umieszczona dodatkowa opcja pozwalająca wysłać dokument na Portal HR. Nowy mechanizm działa tylko po skonfigurowaniu usługi Portal HR.

 • Funkcję języka „WybierzPracowników()” rozbudowano o parametr pozwalający określić czy użytkownik może zaznaczyć jedną czy więcej osób dla danej operacji. Ustawienie parametru na wartość jeden ogranicza możliwość wyboru do jednej osoby. Analogicznie rozbudowano mechanizm definiowania sekcji „Pracownik” „Dział” czy „Listy płac”. Na oknie parametrów sekcji raportu dodano nowy parametr
  „Tylko jeden element” za pomocą którego można ograniczyć możliwość wyboru z listy do jednego elementu.

 • Listę uprawnień do podstawowych operacji systemu rozbudowano o gałąź związaną z opcjami portalu hr. Opcje poczynając od „Skonfiguruj portal HR”, poprzez „Osoby na portalu” do „Grupy użytkowników” można udostępnić użytkownikom nie będącymi administratorami. Opcję poczynając od „Licencja na portal HR” do „Historia synchronizacji danych” zarezerwowane są tylko dla administratorów programu.

 • W mechanizmie importu zwolnienia lekarskiego pobranego z ZUS PUE dodano kontrolę okresu zasiłkowego analogiczną do przeprowadzanej przy wprowadzeniu nieobecności chorobowych do „Ewidencji nieobecności”.

 • Do rejestru operacji dodano informacje o wykonaniu przez użytkownika operacji eksportu pracowników do innej firmy.

 • Na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy usługi „Czynności automatyczne” w programie wprowadzono mechanizm kontrolny polegający na sprawdzeniu czy usługa działa podczas każdego uruchomienia programu.


ZMIANY MERYTORYCZNE

 • W raporcie informacyjnym ZUS RIA wykorzystano mechanizm ograniczania ilości osób, których dane będą umieszczone w pliku do jednej osoby.

 • W deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano możliwość wypełnienia wiersza D.7 Dochód z działalności artystycznej lub sportowej. Dane można uzupełnić w oknie IFT-1/IFT-1R str.2 podczas tworzenia tej deklaracji dla osoby.

 • Do wydruku rozdzielnika kosztów dodano kolumnę informująca o kwocie składek PPK pracodawcy.

 • W procesie tworzenia imiennych raportów ZUS RSA w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodano mechanizm podziału długich okresów nieobecności nieusprawiedliwionych na okresy, w których dana osoba powinna świadczyć prace. W ten sposób dni wolne od pracy nie są wykazywane nawet jeżeli w te dni w ewidencji nieobecności istnieje kod „N”.

 • W zdarzeniach kadrowych kontrolujących terminy badań lekarskich uwzględniono przypadek kolejno następujących po sobie umów o prace oraz zwiększono karencje ważności badań do 180 dni zgodnie
  z zapisami ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 • W kartotece „Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe” wprowadzono kontrolę poprawności wpisania numeru rachunku oraz walidację sumy kontrolnej. Kontrola jest przeprowadzana dla rachunków oznaczonych nowo dodanym parametrem „Standardowy(NRB)”.

 • W opcji „Grupowe wprowadzanie umów okresowych” dodano możliwość wydruku raportu "Umowy okresowe przeszeregowanie" z listą zmienionych umów.


ZMIANY DLA PORTALU HR

 • Wprowadzono szereg zmian w procedurach obliczających ilość należnego i pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, przeliczania dni kalendarzowych urlopu na dni robocze. Wprowadzono zabezpieczenia przed wysłaniem na portal ujemnych wartości w związku z wykorzystaniem urlopu ponad limit.

 • We wniosku o „Zaświadczenie o zarobkach” listę typów zaświadczeń uzupełniono o pozycję „Zaświadczenie pracodawcy”.

 • Zwiększono okres synchronizacji danych kalendarzy/grafików pracowników do 3 lat lub zgodnie
  z parametrem dotyczącym nieobecności.

 • Zwiększono rozmiar załącznika który można wysłać na portal do 5MB.

 • W oknie definiującym parametry synchronizacji danych z portalem dodano możliwość skonfigurowania powodów nieobecności użytkownika w celu wykazywanie ich w kalendarzach i listach nieobecności. Kolumna systemowy informuje czy powód jest domyślnie skonfigurowany na portalu. Kolumna wniosek, czy powód jest wykorzystywany na wniosku urlopowym. . Na etapie konfiguracji trzeba zdecydować czy typ będzie miał podtypy czy nie, późniejsza zmiana nie jest możliwa, jak również późniejsza zmiana kodów typu i podtypu nie jest możliwa. Zmieniać można tylko nazwy oraz to czy powód ma być na wniosku urlopowym.

 • W oknie historii synchronizacji danych dodano możliwość posortowania zapisów po rodzaju zapisu.

 • Do programu wprowadzono system powiadomień o odebranym z portalu nowym wniosku lub pytaniu kadrowym. W oknie definiującym parametry synchronizacji danych z portalem dodano możliwość włączenia tej opcji i skonfigurowania częstotliwości.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A