NIP Nabywcy na paragonie od 1 września 2019r.

1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa dotycząca zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych (Dz.U. 2019poz. 1520) z dnia 4 lipca 2019 r. Wśród zmian znajduje się zapis o wystawianiu faktur do paragonów fiskalnych, będzie tomożliwe tylko wówczas, gdy podatnik wystawił fakturę do paragonu z nr. NIP nabywcy.

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

21) w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).”;

Ustawa obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. ale zapisy dotyczące faktur i NIP-u na paragonie zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A