Informacje dla użytkowników kas

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Istnieją dwa warunki odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy:

 • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy wykorzystaniu kasy zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,
 • posiadanie faktury wystawionej przy zakupie kasy oraz dowodu zapłaty całej kwoty.

Osoby używające więcej niż jednej kasy do prowadzenia ewidencji sprzedaży obowiązuje dodatkowy warunek odliczenia lub zwrotu na każdą z kas - rozpoczęcie ewidencji z wykorzystaniem kas w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Odliczenia dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy w którym zaczęto prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy lub po tym okresie rozliczeniowym.

Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29.04.2019r.

Sposób prowadzenia ewidencji z użyciem kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, oraz warunki i terminy obowiązujące podatnika:

 • Fiskalizacja kasy przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
 • Fiskalizację można przeprowadzić wyłącznie w trybie serwisowym tylko, gdy kasa posiada niezapisaną pamięć fiskalną z unikatowym numerem.
 • Fiskalizacji dokonuje serwisant poprzez jednokrotne uruchomienie trybu fiskalnego z wprowadzeniem numeru NIP do pamięci urządzenia.
 • Fiskalny raport dobowy jest potwierdzeniem przeprowadzenia fiskalizacji. Wydruk należy dołączyć do książki kasy.
 • W czasie 7 dni od fiskalizacji podatnik składa zgłoszenie danych dotyczących kasy (załącznik nr.3) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aby otrzymać numer ewidencyjny.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji wpływających na zmianę właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w ciągu 7 dni podatnik składa zgłoszenie danych kasy wedle wzoru (załącznik nr.3) do nowego, właściwego po zmianie naczelnika urzędu skarbowego w celu rejestracji w prowadzonej ewidencji z dotychczasowym numerem ewidencyjnym.
 • W przypadku zmiany miejsca wykorzystania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii Podatnik informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni poprzez złożenie aktualizacji zgłoszenia danych kasy (załącznik nr. 3).
 • W terminie 7 dni od zmiany miejsca używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii podatnik przeprowadza zmianę w książce kasy danych określających miejsce jej użycia, a także zapewnia dokonania zmiany danych w pamięci urządzenia.

Sposób prowadzenia ewidencji z użyciem kas on-line

 • Serwisant dokonuje fiskalizacji na zlecenie podatnika zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium kas przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji
 • Fiskalizację można przeprowadzić wyłącznie w trybie serwisowym tylko, gdy kasa posiada pamięć fiskalną z unikatowym numerem oraz pamięć chronioną nie zawierającą danych.
 • Po uruchomieniu trybu fiskalnego podatnik jest zobowiązany zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne, lub na żądanie przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, zgodne z harmonogramem przesyłania danych.
 • Dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne zapisane w pamięci chronionej dane podlegają automatycznemu przesłaniu do Centralnego Repozytorium Kas
 • Po zmianie miejsca używania kasy podatnik zapewnia zapisanie danych o miejscu używania w pamięci fiskalnej i chronionej oraz w książce serwisowej.

Sposób zakończenia użycia kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w okoliczności zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kasy:

 • wystawienie raportu fiskalnego dobowego i okresowego,
 • dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej przez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego przy pomocy serwisanta i sporządzenie protokołu wedle wzoru (załącznik nr. 4),
 • złożenie protokołu z odczytu pamięci fiskalnej z raportem rozliczeniowym w ciągu 5 dni do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • sporządzenie i złożenie z pozostałymi dokumentami wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas wedle wzoru (załącznik nr. 5),

Sposób zakończenia użycia kasy on-line w okoliczności zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kasy:

 • W okoliczności zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kasy w trybie fiskalmym:
  • wystawienie raportu fiskalnego dobowego,
  • dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego przy pomocy serwisanta niezwłocznie po przejściu kasy w tryb tylko do odczytu, a także sporządzenie protokołu z dokonywanej czynności,
  • złożenie w terminie 5 dni od sporządzenia protokołu z odczytu pamięci fiskalnej urządzenia z raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
  • sporządzenie i złożenie z pozostałymi dokumentami wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru (załącznik nr. 5).
 • W okoliczności zakończenia używania kasy on-line podatnik zapewnia odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik.

Zmiana obsługi serwisowej:

W związku ze zmianą przepisów, od dnia 1 lipca 2019r. uległy zmianie zasady przekazywania opieki serwisowej kas rejestrujących.
Aby dokonać zmiany, Użytkownik powinien wybrać i skontaktować się z nowy serwisem posiadającym ważne uprawnienia serwisowe na dany model urządzenia.
Uprawnienia do sprawdzenia na stronie
Po uzgodnieniu z Serwisem przejmującym zasad pełnienia opieki serwisowej oraz dokonaniu zmiany serwisu, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Serwis Główny o tej zmianie w ciągu 5 dni.

Objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących ONLINEObwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 1625)


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących


Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii


Na skróty:
© 2019 by Soft-DC KOMPUTERY, 63-600 Kępno, ul Przemysłowa 1A